Planning en proces

Het proces tot nu toe en de stappen die in de toekomst nog gezet gaan worden om te komen tot maatregelen waarmee de bereikbaarheid van Wageningen worden geborgd, staan hieronder in chronlogische volgorde beschreven.


Wat is er gebeurd?

December 2014
Provincie Gelderland publiceert de uitkomsten van een verkeersstudie naar de bereikbaarheid van Wageningen. 

Ze concludeert dat er 2 mogelijke oplossingen zijn:

  • Variant A: verbeteren van het bestaande tracé Mansholtlaan en Nijenoord Allee;
  • Variant B: een nieuwe route via de Kielekampsteek en Dijkgraaf (het zogenaamde ‘Rondje Campus’).

Belanghebbenden kunnen reageren op het rapport en de conclusies. 180 mensen maken hier gebruik van.

Februari 2015
De gemeente Wageningen heeft een voorkeur voor het verbeteren van de bestaande infrastructuur en vraagt de provincie hiervoor te kiezen.

Maart 2015
De provincie Gelderland geeft aan hiertoe bereid te zijn, mits de gemeente kan aantonen dat deze oplossing net zo robuust en betrouwbaar is als het ‘Rondje Campus’. De gemeente krijgt hier een half jaar de tijd voor. De gemeente pakt de verkeersstudie verder op.

Juni en juli 2015
De problemen en mogelijke oplossingen worden besproken in een projectgroep en een klankbordgroep. Het bedrijfsleven, de Wageningen UR, provincie, inwoners, fietsersbond en natuur- en milieuorganisaties zijn hierin vertegenwoordigd.

3 september 2015: Informatiebijeenkomst
‘De stad’ is door middel van een presentatie en vragenmarkt geïnformeerd over de voorkeursoplossing van de gemeente.

26 augustus – 10 september 2015: online raadpleging
Op deze website heeft men tot 10 september 2015 kunnen reageren op de plannen. Alle reacties en antwoorden zijn op deze website gepubliceerd.

22 september 2015: Besluit voorkeursoplossing college van B&W
Het college van burgemeester en wethouders heeft officieel een besluit genomen over de voorkeursoplossing. Dit besluit is voorgelegd aan de gemeenteraad.

26 oktober 2015: Besluit voorkeursoplossing gemeenteraad
De gemeenteraad heeft officieel een besluit genomen over de voorkeursoplossing. Zij onderschrijven:

  • variant A, het opwaarderen van Mansholtlaan en Nijenoord Allee inclusief flankerende maatregelen, inclusief de zg. “noordelijke inprikker”, lost het bereikbaarheidsprobleem van Wageningen even goed op als variant B, het zogenaamde „rondje Campus‟;
  • de robuustheid van variant A, inclusief de flankerende maatregelen, benadert de robuustheid van variant B zo dicht mogelijk;
  • de restcapaciteit van variant A is net zo goed als de restcapaciteit van variant B.

30 maart 2016: tweede informatiebijeenkomst
‘De stad’ is door middel van een presentatie en vragenmarkt geïnformeerd over wat de voorkeursoplossing van de gemeente inhoudt. 

5 juli 2016: Kadernota 2016 vastgesteld
De gemeenteraad heeft de Kadernota 2016 vastgesteld. Hierin blijft de reservering van € 6,25 miljoen opgenomen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren. De raad houdt hierbij vast aan het optimaliseren van de bestaande infrastructuur (Variant A), maar dan “soberder” dus zonder de verbreding van de Nijenoord Allee. Hierdoor kan de gelijkvloerse fietsoversteek bij Hoevestein blijven bestaan. De raad staat open voor suggesties/alternatieven in het verdere ontwerpproces.

Investering provincie
De provincie Gelderland heeft een bedrag gereserveerd van € 9,5 miljoen voor de bereikbaarheid van Wageningen (vanuit de Meerjaren Investerings Agenda Mobiliteit - MIAM). En we hopen aanspraak te kunnen maken op de € 4,5 miljoen die de provincie heeft geoormerkt in de Gebiedsopgave.

Ten behoeve van een goede kostenafweging, heeft de provincie parallel aan het onderzoek voor Variant A, variant B op gelijk ontwerpniveau uitgewerkt.

21 september 2016: Bestuurlijk overleg
Gedeputeerde Bieze en wethouder Ter Maat hebben in een bestuurlijk overleg het eindresultaat van de verkeersstudie voor de verbetering van de bereikbaarheid van Wageningen besproken.

Zij hebben beide gecolcludeerd dat ‘Kosteneffectieve variant A’, inclusief de flankerende maatregelen, voldoet aan de functionele criteria: oplossend vermogen, robuustheid, integraliteit en draagvlak.

24 oktober 2016: Rondetafelgesprek
De raad heeft over de bereikbaarheid gesproken met zowel inwoners en andere belanghebbenden als met de wethouder.

De benodigde middelen dienen beschikbaar te komen. Tussen de gemeente en provincie is afgesproken dat beide partijen dit in de begroting 2017 opnemen. Deze wordt bij de gemeente op 7 november en de provincie op 9 november vastgesteld.

7 november 2016
De raad heeft de begroting vastgesteld waarbij is besloten dat het al gereserveerde geld voor de verbetering voor de bereikbaarheid van Wageningen beschikbaar blijft. Daarnaast is een motie aangenomen dat opdracht geeft om in overleg met de provincie ook alternatieven over/langs de Campus te onderzoeken en daarbij het plan Ruggengraat 2.0 te betrekken.


Wilt u meer achtergrondinformatie hebben? Kijk dan op "www.wageningen.nl/beterbereikbaar". Hier vindt u diverse documenten en informatie over het proces dat tot nu toe doorlopen is.